"ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981"

 

תנאי עסקה

 

 • אורטל רשאית להפסיק את ההצעה בכל עת וללא הודעה מראש. ט.ל.ח
 • המחירים הינם למזמינים און ליין באתר, תוספת דמי טיפול למזמינים בטלפון או בסניפים
 • האירוח הינו למבוגרים מעל גיל 21 בלבד, בצירוף תעודה מזהה
 • במידה ורכשת במסגרת מבצע כרטיסי אשראי, חובה להציג כרטיס אשראי תקף במעמד הצ'ק אין במלון
 • בהזמנות מרשת ישרוטל יש להזין את פרטי המזמין ופרטי הנוסעים באנגלית בלבד!
 • מדיניות הביטול כפופה לחוק הגנת הצרכן

 

מדיניות ביטולים

 

ביקש לקוח לבטל הזמנה שאושרה יחולו עליו דמי ביטול כפי שיפורטו להלן, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן בסעיף 14 ג' (להלן: "החוק") או בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (להלן: "התקנות") כדלקמן:

 • 7.1 על פי דיני הגנת הצרכן רשאי לקוח לבטל בכתב את העסקה, בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים, לפי המאוחר, אלא אם כן מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר מרחוק או 14 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר רגיל ובתנאי השירותים אינם ניתנים במלואם בחו"ל.
  דמי הביטול שייגבו בגין הביטול בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון בהליך 7187/12 צמח נ' אל-על יעמדו על סך של 5% או 100 ₪, הנמוך מבניהם מכל אדם בהזמנה.
 • 7.2 בהתאם לתיקון 47 לחוק הגנת הצרכן רשאי צרכן המוגדר ע"פ החוק כדלקמן: "אדם עם מוגבלות", "עולה חדש" או "אזרח
  ותיק" לבטל את העסקה תוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים, לפי המאוחר, אלא אם
  כן מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות.

  בכל מקרה ביטול יתבצע באמצעות הודעת ביטול בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן ובהתאם לפרטי ההתקשרות שמסר העוסק לצרכן:
 1. בעל פה – בטלפון או בהודעה בעל פה במקום העסק
 2. בדואר רשום
 3. בפקס ככל ויש אותו לעוסק
 4. באינטרנט – בעסקה שניתן להתקשר לגביה עם צרכן באמצעי זה
 5. בכל אמצעי אחר שקבע השר

למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המלא והמחייב של הוראות הביטול הוא זה המפורט בסעיפים 14ג ו – 14ה לחוק ובתקנות.
בכל מקרה תהא החברה רשאית לבטל עסקה:
א. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
ב. במקרה של תקלה טכנית או תקלה אחרת

 

ביקש לקוח לבטל הזמנה שחוק הגנת הצרכן אינו חל עליה, אזי יחולו דמי הביטול כפי שמפורטים בטבלה שלהלן:

על נופשונים/חבילות/טיסות של חברת ישראייר יחולו דמי ביטל כמפורט:
עד 4 ימים לפני מועד הטיסה 75% ממחיר ההזמנה לנוסע, בין 4 ימים ועד 24 שעות 90% ממחיר ההזמנה לנוסע ופחות מ 24 שעות דמי ביטול מלאים, משמע 100 אחוז ממחיר ההזמנה לנוסע.
בכל מקום שבו נרשם ימים המדובר על ימים שאינם ימי מנוחה ולפני מועד מתן השרות.

עבור חבילות נופש של אורטל ליעדי: בנקוק, זנזיבר ואיי סיישל:

 • עד 60 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד מתן השרות – 400 דולר לנוסע/ת
 • בין 60 – 30 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד מתן השרות – 40% דמי ביטול לנוסע/ת
 • בין 29 – 15 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד מתן השרות – 60% דמי ביטול לנוסע/ת
 • בין 14 – 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד מתן השרות – 85% דמי ביטול לנוסע/ת
 • פחות מ 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד מתן השרות – 100% דמי ביטול לנוסע

 

עבור חבילות נופשים עם כוכבים של אורטל:

 • עד 14 ימים לפני מועד הנופש 100 ₪ בגין דמי טיפול.
 • בין 8-14 ימים לפני מועד הנופש – 50% דמי ביטול מהסכום הכולל של העסקה.
 • מ 7 ימים ועד האירוח עצמו, או אי הגעה למלון 100% מהסכום הכולל של העסקה.

 

תנאי שימוש

 

 

אנו מבקשים להפנות את תשומת לבך למידע המובא להלן כחלק בלתי נפרד מהזמנתך והמהווה ביחד עם פרטי ההזמנה את חוזה ההתקשרות בין סוכנות הנסיעות לנוסע.

"סוכנות נסיעות– אורטל תיירות ונופש בע"מ" מזמינה בעבורך את שרותי הנסיעות מאת ספקי השירותים השונים בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתך. אורטל מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש. ביצוע השירותים בפועל הינו באחריות ספקי השירותים שפרטיהם מופיעים על גבי מסמכי הנסיעה, כולל בקשות מיוחדות בכל הנוגע למלון ו/או לחברת התעופה ו/או לחברת השכרת הרכב או כל שרות אחר. אורטל לא תהיה אחראית לשיבושים או לתקלות הנוגעות לביצוע בפועל ואו לשיבושים ואו תקלות בלתי צפויות שאינן בשליטת סוכנות הנסיעות, אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש. במקרה של תקלה ו/או אי התאמה עלייך לפנות בהקדם במישרין או בעזרת נציגי החברה ומוקד החירום לספקי השירותים המתאימים הנמצאים על גבי השובר המצוי בידיך.

"ספקי השירותים" – עליהם נמנים, סיטונאי תיירות שונים המארגנים את שירותי הנסיעות, חברות תעופה, בתי מלון, ספקי השירותים בחו"ל, חברות השכרת הרכב וכדומה. הזמנת שירותי התיירות מאת ספקי השירותים נעשית בכפוף לזמינותם.

חשבונו של הלקוח לא יחויב עד לקבלת אישור מספקי השירותים שדרכם הוזמן השרות וזאת מלבד הזמנות של "הרגע האחרון" , המבוצעות בטווח זמן של 72 שעות ומטה לפני הנסיעה. מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות, על פי דרישת ספקי השירותים וכי במקרה של שינוי כאמור, תינתן ללקוח אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב. במידה ולא ניתן אישור מספקי השירותים לבקשת הלקוח, כולה או חלקה, תוך 72 שעות הבקשה אינה מחייבת. סוכנות הנסיעות אינה מארגנת את הטיול/חבילת הנופש אלא המארגן הנקוב בשוברי הנסיעה. התנאים שיחולו לגבי ארגון הטיול/חבילת הנפש הם אלו שנקבעו בחוברת המארגן, ככל שנמסרה ללקוח, או באתר האינטרנט של המארגן ככל שהופנה אליו. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריותה של סוכנות הנסיעות בכל עניין שבגינו מוטלת עליה אחריות על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.

 1. דרכון– אחריות הנוסעים (כולל קטינים) להצטייד בדרכון ישראלי תקף ל 6 חודשים לפחות מיום היציאה מן הארץ, באשרות כניסה (ויזות) המתאימה לכל מדינה אשר במסלול הנסיעה וכן לציין בפני חברתנו אם ברשותך דרכון שאינו ישראלי. הטיפול בדרכון, אשרות וכיוצא בזה, לרבות בדיקת התאמת השמות בין ההזמנה לדרכון, הינו באחריות הנוסע, אלא אם מסר זאת לטיפול סוכן הנסיעות. כל המחזיק תעודה מסוג אחר שאינה דרכון ישראלי, עליו לדווח על זאת מראש לסוכן הנסיעות בטרם לקח על עצמו כל התחייבות הכרוכה בדמי ביטול.
 2. קבלת מסמכי הנסיעה– על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה מייד עם קבלתו מסוכן הנסיעות ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטים בידיו(ביטוח, כרטיסי טיסה, שוברים למלון ולהעברות, שוברים להשכרת רכב וכו' בהתאם לשירותים שהוזמנו בפועל) ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה.
 3. מחירים– בכל מקרה של תוספת שבוצעה כחוק על ידי רשות מוסמכת הנובעת משינוי בהיטלי הביטחון, שיעור מיסי הנמל ו/או כל מס או היטל אחר מיום ההזמנה ועד יום אספקת השירותים, ישולם ההפרש הנובע משינוי זה לספק השירותים או לסוכנות, לפי העניין. במקרה של שינוי שחל במחיר היטל הדלק הנגבה על ידי חברות התעופה יחולו ההוראות שלהלן:
 • 3.1 במקרה של שינוי בהיטל הדלקשייכנס לתוקף לאחר שנעשה כרטוס או לאחר שהנוסע שילם לסוכנות עבור הכרטיס (לרבות תשלום חלקי או תשלום באמצעות מסירת כרטיס אשראי), לא יחול שינוי במחיר הכרטיס ששולם על ידי הנוסע.
 • 3.2 במקרה של עליה בהיטל הדלקשתיכנס לתוקף לפני שנעשה כרטוס ולפני שהנוסע שילם לסוכנות תשלום כלשהו עבור כרטיס הטיסה, תהיה הסוכנות רשאית לחייב את הנוסע בהפרש הנובע מהשינוי, ובלבד שהסוכנות מסרה לנוסע הודעה על השינוי מיד לאחר שנודע לה עליו ועשתה כל שביכולתה על מנת לנסות לאפשר לו לשלם את מחיר הכרטיס מבלי שיחויב בתשלום ההפרש האמור. במקרה בו תחליט הסוכנות לחייב את הנוסע בתוספת בגין עלייה "בהיטל הדלק", תנתן לו אפשרות לבטל את הזמנתו, בתוך יומיים מיום ההודעה על התוספת ללקוח, ובתנאי שבינתיים לא נעשה כרטוס על פי הוראתו, וזאת ללא חיוב בדמי ביטול.
 • 3.3 במקרה של הפחתה בהיטל הדלקלפני שנעשה כרטוס, יופחת מחיר הכרטיס בהתאם.
 • 3.4 סה"כ לתשלום הינו לפי שער המכירה להעברות והמחאות כפי שפורסם ע"י בנק בישראל ביום העסקים שקדם למועד התשלום, למעט בגין הזמנת שרותי תיירות המתבצעים במלואם בחו"ל, לרבות שירותי לינה, השכרת רכב ושיט שלא נרכשו במסגרת חבילה הכוללת גם כרטיסי טיסה, אשר לגביהם יחויב הלקוח לפי שער מזומנים גבוה כפי שפורסם על ידי בנק בישראל ביום העסקים שקדם למועד התשלום
 1. טיסות– הטיסות הינן באחריותן הבלעדית של חברות התעופה השונות וכרטיס הטיסה על תנאיו מהווה חוזה בינך לבין חברת התעופה אשר טופס זה אין בו כדי לגרוע ממנו. פרטי הטיסות עשויים להשתנות לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מועדים, מסלול, נחיתות ביניים, ביטולי טיסות ופרטי חברת התעופה. האחריות לשינויים, ביטולים ועיכובים ואובדן/עיכוב/נזק לכבודה הנם ע"פ דין של חברות התעופה ואו ספקי השירותים המארגנים בהתאם לנסיבות ואינן של סוכנות הנסיעות. המתחייבת להעביר ללקוחות כל מידע שהתקבל אצלה בדבר שינויים/ביטולים ו/או עיכובים תוך זמן סביר מרגע שהתקבל אצלה מידע כזה, אולם מובהר כי שינויים כאלה עלולים לחול גם לאחר יציאת הנוסע מהארץ. כל שינוי המתרחש במהלך אספקת השירות הינו באחריות המוביל ובכפוף לחוק התובלה האווירית התש"ם-1980. האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה שבדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול העסקה.
 • 4.1 הזמנות לארוחה כשרה ו/או צמחונית ו/או כל סוג ארוחה אחרבטיסה הינו בגדר בקשה בלבד וסוכנות הנסיעות אינה אחראית לאי אספקה של ההזמנה, אלא רק להעברתה לחברת התעופה ואו המארגן בהתאם לנהלים. האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה בדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות, במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול העסקה.
 • 4.2 חברות התעופה דורשות להתייצב בדלפק הטיסה לפחות 3 שעות לפני הטיסההנקובה בכרטיס וזאת מטעמי ביטחון לשם השלמת סידורי היציאה.. סוכנות הנסיעות לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם לנוסע כתוצאה מאיחורו להתייצבות.
 • 4.3 עליך לאשרר את הטיסה חזרה ארצה 72 שעותלפני מועד החזרה, בהתאם לפרטים לאשרור המופיעים בכרטיס הטיסה שבידיך. עליך למסור לסוכנות הנסיעות מספר טלפון זמין שיהיה איתך בחו"ל או אמצעי תקשורת אחר כגון דואר אלקטרוני , לקבלת הודעות בדבר שינויים מסוכנות הנסיעות, ככל שיועברו לידיעתה, ו/או מחברת התעופה וספק השירותים בעודך בחו"ל.סוכנות הנסיעות לא תהיה אחראית על כל נזק שייגרם לנוסע באם לא יאשרר טיסתו ובאם לא ימסור אמצעי תקשורת. אי ביצוע האישרור עלול לגרום לכך שלא תעודכן בשינויים במועדי הטיסה מה שעלול לגרום לכך שלא תגיע במועד.
 • 4.4 חלקן של הטיסות מופעלות בשיטת ה-Code Sharing(טיסות משולבות ע"י חברות תעופה שונות) ו לא תמיד הטיסות הינן ישירות ולעיתים ישנה נחיתת ביניים, ולא בכל המקרים קיים המידע אודות השימוש ב-code sharing בפרסום המבוצע ע"י החברות. אורטל מספקת מידע על סמך המידע שמועבר אליה באמצעות המוביל האווירי וספקי השירותים ואינה אחראית לשילובים שנעשו על ידי חברות התעופה,כמו גם לשינויים במועדי הטיסות ו/או במסלוליהן. חברת אורטל מתחייבת להעביר ללקוחות כל מידע שיתקבל אצלה בנושא זה ו/או בדבר שינויים/ביטולים ו/או עיכובים תוך זמן סביר ממועד קבלתו אצלה. כל שינוי המתרחש במהלך אספקת השירות הינו באחריות המוביל ובכפוף לחוק התובלה האווירית התש"ם-1980. האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה שבדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול העסקה.
 • 4.5 במקרים חריגים של רישום יתר לטיסהע"י חברת התעופה (דבר המותר לחברות התעופה ואשר אינו בשליטת אורטל) יאלצו נוסע בודד או חלק מקבוצת נוסעים לטוס בטיסה שונה. במקרה שכזה אחראיות חברות התעופה לעשות את מירב המאמצים על מנת לצמצם את אי הנוחות שנגרמה לנוסע ובכפוף לכל זכויותיו כלפי חברות התעופה ו/או הספק ע"פ החוק ובמיוחד על פי תקנות רישום שירותיי התעופה רישום יתר) התשמ"ה – 1985.
 • 4.6 כל הטיסות מוגבלות לתנאים המפורטים בכרטיסי הטיסהו/או על גבי עטיפת כרטיס הטיסה/נסיעה, מומלץ ללקוח לעיין בתנאים המפורטים על גבי הכרטיס/השובר ו/או באתר האינטרנט של חברת התעופה או ספק השרות הרלוונטי.
 • 4.7 כרטיס הטיסה הינו חוזה בין המוביל האווירי לבין הנוסע ולכן לא יתאפשר ביטול כרטיס טיסה, אלא באישורו הנוסע.
 1. בתי מלון– דרגות בתי המלון נקבעות ע"י משרד התיירות המקומי בכל מדינה ואינן ניתנות להשוואה עם המלונות בארץ או בין מדינות שונות. אנו מחויבים להציג את בתי המלון לפי דרגתם הקבועה ע"י המוסדות הרשמיים באותה המדינה, גם אם אינם זהים ברמתם למלונות באותה דרגה בישראל או בכל מדינה אחרת.
 • 5.1 פרטי המלון המבוקש הנם בגדר בקשה בלבדוחברתנו אינה מחויבת בהם כל עוד לא נתקבל אישור סופי מספק השירותים. במידה ולא יאושר המלון המוזמן יוצעו אלטרנטיבות על ידי ספק השירותים אשר הלקוח רשאי לקבל או לדחות.
 • 5.2 האחריות על שיבוץ החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלוןלרבות מערכת המיזוג הינה באחריות המלון ו/או ספק השירותים. סוכנות הנסיעות מוסרת ללקוחות מידע ע"פ הנתונים שמפורסמים על ידי המלון ו/ ספקי השרות וככל שישתנה פרט תביא אותו סוכנות הנסיעות לידיעת הלקוח תוך זמן סביר מקבלתו אצלה והלקוח מודע לכך כי קיימת אפשרות שהמידע ימסר לה זמן קצר לפני ביצוע השירות או בדיעבד. בכל מקרה של שינוי כזה תחול האחריות על ספקי/ת השירות. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע (כגון מיקום החדר, מיטה זוגית או מיטות נפרדות וכדומה) תעביר סוכנות הנסיעות את הבקשה לספק השרות ואו למלון, אולם לא תהיה כל התחייבות למילויה אלא אם אושר לנוסע בכתב ובאופן ספציפי כי בקשתו תקוים וגם אז אחריותה של סוכנות הנסיעות הינו לדאוג לאישור הבקשה המיוחדת ע"י ספק השירותים אך ביצועה בפועל לאחר האישור מצוי בתחום אחריותו של ספק השירותים בלבד.כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו הייחודיים על הלקוח להודיע זאת מראש לסוכנות הנסיעות על צורך חיוני זה וזו תבדוק מול ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה לנוסע על תוצאות הבדיקה טרם אישורה הסופי של ההזמנה.
 • 5.3 סוכנות הנסיעות אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלוןאו בסמוך לו ובלבד שמסרה לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות המטרד כאמור.
 • 5.4 שעת הכניסה לחדרים היא לרוב בשעה 15:00 והפינוי הוא בד"כ עד השעה 12:00בלא תלות בשעות הטיסה .במידה והנוסע מתכוון להגיע למלון לאחר השעה 18:00 או לפנות את החדר באיחור יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה,והסוכנות תעביר את המידע לבית המלון ו/או הספק נוכח העובדה כי הדבר עלול להיות כרוך בתשלום שיימסר ללקוח ולאור העובדה כי מרבית בתי המלון לא שומרים את המקומות מעבר לשעה זאת. (במידה ולא תימסר הודעה מראש, לא תשא סוכנות הנסיעות באחריות כלשהי במקרה שלא ישמר חדר עבור הלקוח). על לקוח אשר סדרי נסיעתו השתבשו באופן שיגרום הגעה מאוחרת, להודיע ישירות למלון וזאת בהתאם לפרטי המלון המופיעים על גבי השובר שקיבל הלקוח לידיו.
 • 5.5 חלק מהשירותים המוצעים על ידי בתי המלון הנם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה.סוכנות הנסיעות לא תהא אחראית במידה וחלק מהשירותים לא יופעלו, אלא אם מסרה ללקוח מידע מוטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע שהיה בידיה או מעריכת ברור למרות שנתבקשה במפורש לעשות זאת על ידי הלקוח. הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אי אילו מן המתקנים או להפסיק מתן שרות כלשהו ואין לסוכנות הנסיעות אחריות על כך.
 • 5.6 בבתי מלון קיימים שירותים נוספים הניתנים, חלקם או כולם, תמורת תשלום נוסף, כגון: סאונה, חדר כושר, שרות חדרים, חניה, שירותי אינטרנט ופקס, מגרשי טניס, שמשיות, מגבות בבריכה או בחוף הים, עיסויים וכד'. יש לברר בבית המלון טרם השימוש בשירותים כאמור אילו מביניהם כרוכים בתשלום נוסף, סוכנות הנסיעות לא תהיה אחראית לדרישות תשלום בגין שירותים אלו.
  בשובר המלון מצוין בסיס האירוח המוזמן, להלן פירוש הסימולים הנהוגים בענין זה:
  RO – לינה בלבד.
  BB – ארוחת בוקר בלבד (בהתאם למדיניות ההגשה של המלון).
  HB – ארוחת בוקר וארוחה חמה נוספת, צהריים או ערב, לפי מדיניות המלון.
  FB –3 ארוחות ביום: בוקר, צהריים וערב.
  AI – "הכול כלול"- 3 ארוחות ביום, בתוספת מנות ביניים, שתייה קלה, ותוספות כגון חטיפים או קרטיבים, המשתנות כולן לפי בחירת המלון, וממלון אחד למשנהו, לא כולל ארוחות במסעדות אה לה קארט.
 • 5.7 שיבוץ לחדרים– ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון, אין באפשרותנו להבטיח מראש דרישה למיקום החדר לא בקומה רלוונטית ולא בצד מבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת. קבלת החדרים היא ע"פ המלאי הקיים בבית המלון. במספר בתי מלון קיימים בנוסף לבניין המרכזי גם מבני משנה,ו/או וילות ו/או בונגלו המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, וסוכנות הנסיעות אינה יכולה להבטיח כי כל הלקוחות ישתכנו בבנין המרכזי. במקרה של בקשה ספציפית מתחייבת סוכנות הנסיעות להעביר את הבקשה לספק השרות, אולם לא תהיה מצידה או מצד הספק התחייבות למילויה, אלא אם אושר ללקוח בכתב קיומה. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות מיוחדות של הלקוח מפאת צרכיו הייחודיים,תבדוק סוכנות הנסיעות עם ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשת הלקוח, ותודיע על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של ההזמנה.
 • 5.8 בהזמנת חדר לשלושה או לארבעהנוהגים בתי מלון רבים להכניס מיטה נוספת לחדר זוגי, שהיא בד"כ ספה נפתחת או מיטה מתקפלת. ברוב בתי המלון בחדרים זוגיים יש מיטות נפרדות, אין אפשרות להבטיח מיטה כפולה גם אם התבקשה מראש. במקרה של בקשה ספציפית מתחייבת סוכנות הנסיעות להעביר את הבקשה לספק השרות, אולם לא תהיה מצידה או מצד הספק התחייבות למילויה, אלא אם אושר ללקוח בכתב קיומה. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות מיוחדות של הלקוח מפאת צרכיו הייחודיים, תבדוק סוכנות הנסיעות עם ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשת הלקוח, ותודיע על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של ההזמנה.
 • 5.9 רישום יתר– יש להבהיר כי סוכנות הנסיעות מקבלת אישור מספקי השירותים בעבור ההזמנה הספציפית. לידיעתך בהגיעך למדינת היעד, במקרה של תפוסת יתר, ספקי השירותים עלולים להעבירך למלון ברמה דומה או גבוהה יותר המצוי בסמיכות למקום שהוזמן דירוג המלונות כפי שנמסר לך הינו בהתאם לדירוג הנהוג בכל מדינה. אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכותך לתבוע פיצוי או סעד אחר, בגין נזקים שיגרמו לך בעקבות העברה כאמור. נציגי סוכנות הנסיעות יעשו כל שניתן לסייע בידי הלקוח במידת הצורך והיכולת במקרה שמצב רישום היתר יובא מראש לידיעת סוכנות הנסיעות ע"י ספקי השירותים ויעשו מאמץ לסייע לו בידו מול הספק אם התברר לו דבר רישום היתר בהגיעו למלון והסק לא נתן לו פתרון חלופי כאמור לעיל.
 • 5.10 ביטול בתי מלון– במידה והנוסע מבקש לבטל את הזמנתו אזי יש לשנות/לבטל עד 3 ימי עבודה טרם מועד הכניסה מלון.
  במידה ונמסרה הודעה על שינוי/ביטול פחות מן הזמן הנקוב לעיל ייגבו דמי שינוי/ביטול על ידי ספקי השירות (בד"כ בעלות לילה אחד לפחות). דמי השינוי והביטול דלעיל ניתנים לשינוי וכפופים לשיקול דעתם של ספקי בתי המלון בחו"ל ובכל מקרה לא יחולו לגבי הזמנות בתקופות תערוכות, כנסים וחגים מיוחדים. חברת אורטל מתחייבת להעביר ללקוח כל מידע המצוי בידיה וכפי שהועבר לה על ידי ספקיה. מלונות בנשיונל פרקס בארה"ב וקנדה ניתן לבטל עד 21 ימים לפני ההגעה ובכפוף לחוק הגנת הצרכן ככל שיחול. במידה ונוסע לא הגיע למלון ולא ביטל במועד, יחויב בגין כל הלילות. ביטול השירותים בחו"ל ע"י הנוסע כשהוא נמצא בחו"ל יעשה בכתב בלבד, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני והודעות sms ויועבר אל הספק או אל בית המלון. על הנוסע לקבל אישור מהספק בחו"ל או מבית המלון על מועד הביטול ודמי הביטול שנגרמו כתוצאה מכך. בכל מקרה יחויב הנוסע בדמי טיפול בסך לילה אחד מתוך ההזמנה ובנוסף בדמי הביטול שידרשו ע"י הספק בחו"ל.
 • 5.11 – האירוח הינו למבוגרים מעל גיל 21 בלבד, בצירוף תעודה מזהה
 • 5.12 – *לקוח/ה יקר/ה לידיעתך ייתכן ותידרש לתת כרטיס אשראי בינלאומי לערבון בעת קבלת החדר בבית המלון וזאת בהתאם למדיניות בתי המלון בכל יעד ויעד.
 1. מיזוג אויר– יובהר כי הפעלת מערכת מיזוג האוויר במלון אינה באחריות סוכנות הנסיעות אשר לא תישא באחריות כלשהי להפעלתה, גם אם צוין בתיאור המלון כי הוא מצויד במערכת מיזוג, אלא אם כן ידעה על כך מראש לאחר שדווחה על ידי ספקי השירותים השונים. באתרים שונים מופעלים המזגנים לשעות ספורות ביממה וזאת בהתאם לתקנות האנרגיה בכל מדינה ולמדיניות המלונות. לעיתים הפעלת המזגן הנה מרכזית ולא ניתנת לשליטה יחידנית בכל חדר. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע תדאג הנוסע תדאג סוכנות הנסיעות להעביר את הבקשה לספק השירות או המלון, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה., אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקוים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו הייחודיים תבדוק סוכנות הנסיעות מול ספק השרות האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של ההזמנה.
 2. החזרים– במקרה של ביטול שרותי הנסיעה במידה והנוסע זכאי להחזר לפי החוק בעסקת מכר מרחוק או התקנות יתבצע ההחזר בקיזוז דמי הביטול.
 3. ביטוחים:
 • 9.1 לתשומת ליבך, עליך לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיך, לרבות פוליסת ביטוח אישי ומטען. את הזמנת הביטוח יש לבצע לפני הנסיעה. מומלץ כאמור לרכוש פוליסת ביטוח בכל חברה שתמצא לנכון. אם לא תעשה כן – תחול האחריות הבלעדית לתוצאות אי העשייה עליך. במסגרת שירותי התיירות ש אורטל מעניקה לך, באפשרותה לרכוש בשמך ועבורך פוליסה בביטוח ישיר (איי די איי חברה לביטוח בע"מ) בהתאם לצרכים שתגדיר לה. תנאי הביטוח המלאים וכן תנאי הכיסוי בהרחבים השונים שניתנים לרכישה בהתאם לצרכיך מופיעים באתרwww.ortaltour.co.il. מומלץ לעיין בתנאים אלה ולהכיר אותם טרם רכישת הפוליסה. הכיסוי הביטוחים הינו באחריותן הבלעדית של חברות הביטוח השונות והפוליסה מהווה חוזה בינך לבין חברת הביטוח, אשר טופס זה אין בו כדי לגרוע ממנו. לקבלת החזר כלשהו יש לפנות ישירות לחברת הביטוח.
 • 9.2 לתשומת לבך, מומלץ לרכוש ביטוח ביטול נסיעה "טריפ גרנטי" המאפשר ביטול הנסיעה, מכל סיבה שהיא ובכפוף לתנאי הפוליסה. נציגינו בסניפים ובמוקד ההזמנות ישמחו לעמוד לשירותך לשם קבלת מידע.
 1. על נשים בהריוןלהצטייד באישור הריון תקין בשפה האנגלית מהרופא המטפל שיוצג בהתאם למידת הצורך מול הגורמים המוסכמים כגון נציגי חברת התעופה ו/או כל גורם אחר האחראי לאספקת השירותים, ניתן לבצע הזמנה לנשים בהריון רק עד השבוע ה26 וזאת בהתאם להנחיית חברות התעופה השונות.
 2. חיסונים– שימת לבך כי לחלק מהיעדים יש צורך בקבלת חיסונים טרם היציאה מהארץ. לשם קבלת מידע המותאם לצרכיך ולמצבך הבריאותי יש לפנות לאתר משרד הבריאות בכתובת הבאה : www.health.gov.il/Subjects/vaccines/Vaccines_abroad/Pages/vaccination_abroad.aspx
 3. אזהרות מסע– עליך לוודא כי אין אזהרת מסע ליעד המבוקש .למידע מפורט בנושא יש לפנות לאתר משרד החוץ שכתובתו הינה www.gov.il/he/Departments/Topics/recommendations או לאתר המטה ללוחמה בטרור בכתובת: www.nsc.gov.il/he/Travel-Warnings/Pages/default.aspx
 4. תלונות– מוסכם בזאת כי כל טענה של הנוסע כנגד חברת אורטל ישראל בע"מ, תובא בכתב לפני החברה לא יאוחר מ-45 יום לאחר חזרת הנוסע לארץ על מנת שתוכל לבדוק את הפרטים מול ספקי השירות והגורמים הרלוונטיים השונים שחלקם פועלים בחו"ל, כאמור לעיל. העברת התלונה במועד מאוחר יותר תקשה על בירורה, ובמידה שיש צורך בהחזר מספקי שירות ייתכן שלא ניתן יהיה לטפל בבקשת ההחזר לאחר המועד האמור. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכויות הלקוח על פי על דין.

………

חוק שרותי תעופה התשע"ב – בהתאם לחוק שרותי תעופה התשע"ב שנכנס לתוקף בתאריך ה 16/08/2012 זכאים נוסעים שחלו ביטולים או שינויים בטיסתם לפיצוי ואו הטבות בהתאם לחוק מאת מפעיל הטיסה או מארגן הטיסה. חברת אורטל תעביר לנוסעים בהתאם לצורך את פרטי הגורם הרלוונטי על מנת שיוכל להתנהל עצמאית מולו לשם קבלת הפיצוי. למידע נוסף

 

 

 

 

חוקים והגבלות

 

חברת אורטל תיירות ונופש בע"מ היא סוכנות נסיעות במהותה ועל כן היא פועלת כמתווכת בין הנוסע לבין ספקי השירותים השונים, כגון: ספקי טיסות, בתי מלון, הסעות, חבילות מיוחדות, הופעות וכדומה. השירותים המוצעים באתר זה מבוצעים על אחריותם של ספקי השירותים למיניהם. חברת אורטל תיירות ונופש בע"מ אינה אחראית בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אוויר, ימי חג וכדומה. הזמנה המתבצעת באתר לאחד או יותר משירותי התיירות המוצעים על ידי חברת אורטל מהווה הסכמה מצד הלקוח לכל התנאים וההגבלות המפורטים בסעיף זה ובסעיפים "מידע חשוב" המתייחסים למוצרים השונים. מוסכם בזאת כי כל תביעה ו/או טענה של הנוסע כנגד חברת אורטל חייבת להיות מובאת בכתב לפני החברה לא יאוחר מ-30 יום לאחר חזרת הנוסע לארץ.

תנאי תשלום

חברת אורטל לא תידרש להחזר הפרשים כלשהם, הנובעים משינויים אלו, ללא כל קשר לתאריך ביצוע ו/או אישור ההזמנה.

לנוחיותכם, עומדות לרשותכם מספר אפשרויות לתשלום:

באמצעות כרטיס אשראי:

 

תשלום באתר:

תוכלו למלא את פרטי כרטיס האשראי המופיעים בטופס ההזמנה באתר ולשלוח אותם אלינו ביחד עם פרטי ההזמנה האחרים. האתר שלנו מאובטח (ראה באתר – אבטחת מידע) ופרטיכם שמורים עמנו לשימוש בלעדי עבור הזמנותיכם. הקלדת פרטי כרטיס האשראי ופרטי המשלם נועדה להקל עליכם לסיים את ההזמנה בדרך קלה ומהירה. החיוב בפועל יתבצע על ידי הסוכן האישי שלכם חברת אורטל, רק לאחר קבלת אישור סופי מהספק על הזמנתכם.

תשלום בטלפון:

תוכלו להתקשר ולבצע את הזמנתכם בטלפון מול אחד מסוכני הנסיעות שלנו, לו גם תמסרו את פרטי כרטיס האשראי שלכם. החיוב בפועל יתבצע על ידי הסוכן האישי שלכם באורטל, רק לאחר קבלת אישור סופי מהספק על הזמנתכם.

מחירי השירותים:

מחירי השירותים המוצעים בארץ הם לרוב נמוכים מהמחירים הרשמיים של ספק השירות בחו"ל (למשל: לעומת מחירון בית המלון או החברה להשכרת רכב). עם זאת יתכן כי בנקודת זמן מסוימת המחירים בארץ יהיו גבוהים יותר. מחירי השירותים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת ובכל מקרה המחירים הקובעים והמחייבים הם המחירים בארץ.

הבטחת מחיר:

עליית המחירים תחול על כל ההזמנות שכבר בוצעו, למעט אם שולמו מראש במלואם. במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים במוקד ההזמנות, המחיר במוקד ההזמנות הוא הקובע.

אחריות:

מובהר בזה כי התחייבות אורטל ישראל בע"מ לרכוש בעבור הנוסעים כרטיסי טיסה, בתי מלון , הפלגות, שירותי השכרת רכב ושירותי תיירות נוספים, תהיה מותנית בכל עת בזמינות בפועל. בכל מקרה של אי זמינות השרות, תפעל אורטל כמיטב יכולתה ומבלי להתחייב למציאת חלופה, אל מול ספקי השירותים בפועל לשם מציאת חלופה הולמת ולהעבירה ללקוח לאישורו. אורטל לא תישא בחבות בגין מעשים או מחדלים, ברשלנות או שלא ברשלנות, של חברות תעופה, בתי מלון וצדדים שלישיים אחרים שמהם רכשה את השירותים. עם זאת תעשה אורטל את מירב המאמצים על מנת לייצג את האינטרס של הלקוח בפני אותם גורמים.

כוח עליון:

אורטל לא תישא בחבות בגין כל אי ביצוע או עיכוב בביצוע, כתוצאה מנסיבות בלתי צפויות שמעבר לשליטתה ו/או שלא יכלה לחזות ולהיערך אליהן מראש לרבות כוח עליון, כוחות טבע, כשלים במערכת חשמל, תקשורת לווין או רשתות, גישה בלתי מורשית או גניבה, סכסוכי עבודה או שביתות כלליות. יוער כי בנסיבות אילו בכל מקרה לא הייתה יכולה אורטל למנוע את ביטול האירוע ו/או אי מתן השירות.

 

 

 

מדיניות פרטיות של אורטל

 

הצהרת ומדיניות פרטיות –  אורטל
 
מי אנחנו
1.   האתר מופעל על ידי חברת אורטל תיירות ונופש בע"מ, מרחוב  התעשיה 8, ירושלים, טלפון 02-5659960, פקס, דוא"ל ortalservice@ortaltour.co.il  (החברה וכן כל חברה בת, אחות, חברה קשורה או שותפים מסחריים אחרים להלן יחד ולחוד – " אורטל "). אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל בעיה ושאלה.
 
מדיניות הפרטיות באתרwww.ortaltour.co.il, (יחד ולחוד להלן: "האתר")
2.   אורטל מתייחסת בכבוד לפרטיות הגולשים באתרי האינטרנט, האפליקציות, העמודים הרלוונטיים במדיה חברתית ובכל מדיה מקוונת אחרת שהיא מפעילה.
3.   כל האמור בתנאי השימוש וביתר המסמכים המשפטים באתר החברה, באפליקציה שלה ובכל מדיום מקוון אחר, לרבות תנאי השימוש שם, יחול גם על מסמך זה והמונחים הננקטים שם יחולו גם כאן.
4.   הצהרת ומדיניות פרטיות זו תעודכן מעת לעת ובכל עת תחייב אך ורק לפי נוסחה האחרון המפורסם בכל עת רלוונטית. אם אינכם מסכימים לנוסחה כפי שהוא במועד בו אתם מבצעים פעולה כלשהי, אנא אל תבצעו אותה. ביצוע פעולה באתר או מסירת מידע, משמעם כי קראתם את המפורט מטה והסכמתם לו. בתחתית עמוד זה יפורסמו נוסחים קודמים של המדיניות לפי מועד שינויים.
  
המידע הנאסף
5.   אורטל אוספת עליכם פרטים במטרה לאפשר לכם ליהנות מהצעות הנופש המעניינות אתכם ביותר ואשר מתאימות לרצונותיכם.
6.   המידע ו/או פרטי הקשר שלכם אותם תמסרו לנו ישמשו אותנו, את אורטל ואת שותפיה העסקיים, על מנת להציע לכם הצעות שונות בתחום נופש, תיירות, תעופה פנאי, ספורט ובילויים. אם אינכם מעוניינים בכך- אנא אל תמסרו לנו מידע.
7.   אורטל תאסוף עליכם הן מידע שתמסרו לאתר ביוזמתכם (לרבות מידע אישי ככל שתמסרו (למשל שמכם, מס' הדרכון שלכם, מס' הטלפון שלכם, כתובת הדוא"ל שלכם, קורות חיים שלכם וניסיון תעסוקתי וכדומה, הכל ככל הנדרש לביצוע ההזמנות באתר) והן מידע שייאסף על ידי האתר במהלך שימושכם בו.
8.   כמו כן נשמר בידי אורטל מידע אשר אינו מתפרסם באופן יזום, דוגמת תכתובות פנימיות, פרטי ההזמנות והחבילות אותן רכשתם, פרטי מועדי נסיעותיכם ומקומות השהות שלכם, עותקי הסכמים ככל שיחתמו, היסטוריית הפעילות שלכם עם אורטל, תשלומים שביצעתם ל אורטל וכן כל מידע אחר שצוין לידו במפורש כי לא יתפרסם.
9.   כמובן שאינכם חייבים למסור את המידע כולו או מקצתו ל אורטל, אולם בלא למוסרו יתכן ולא תוכלו להשתמש בשירותים כאלו ואחרים ש אורטל מעמידה לרשותכם או לרכוש חבילות או הזמנות כאלו ואחרות. אם בחרתם למסור את המידע ולעשות שימוש בשירותים, אתם תחשבו כמסכימים לכל האמור בהצהרת ומדיניות פרטיות זו, בתנאי השימוש של האתר ובכל מסמך אחר המופיע באתר וחל עליכם.
10.   בעת השימוש באתרים של אורטל ואחרים (דוגמת פייסבוק) יצטבר אצלנו מידע (לרבות ביחס להתנהלותכם ברשת, הזמנות חופשה ופנאי שונות שתבצעו, לוח הזמנים שלכם, דפי מידע או פרסומות שקראתם, העמודים בהם צפיתם, הנושאים שעניינו אתכם, פרטי המחשב או הטלפון או כל חומרה אחרת שבאמצעותה ניגשתם לאתר ועוד).
11.   המידע נשמר על ידינו, בשרתים שלנו, המצויים בישראל.
 
"קוקיות" – Cookies
12.   האתרים השונים המופעלים על ידי אורטל אף משתמשים באמצעי איסוף מידע שאינו מזהה אישית, דוגמת ‘קוקיות׳ (Cookies), Facebook Pixel, Beaconsואמצעים שונים אחרים לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות השימוש שלכם בהם, לקבלת מידע סטטיסטי או כזה שאינו מזהה אתכם אישית על התנועה לאתר ובאתר, לפניות פרסומיות חוזרות אליכם, לאימות פרטיכם, להתאמת האתר להעדפותיכם האישיות,  לביטול הצורך להקליד את פרטיכם כל פעם מחדש, וכדומה.
13.   ‘קוקיות׳ (Cookies), למשל, הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלכם יוצר במחשביכם לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מה׳עוגיות׳ יפקעו כאשר תסגרו את הדפדפן ואחרות ישמרו במחשבכם (ולא אצל האתר).  אם אינכם רוצים לקבל ‘קוקיות׳ תוכלו להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלכם. עם זאת, זכרו שנטרול ה׳קוקיות׳ יגרום לכך שלא תוכלו להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרים שונים, לרבות אלו של אורטל. בנוסף לכך, אתם יכולים למחוק את ה׳קוקיות׳ במחשביכם בכל רגע, אך אנא אל תעשו זאת אלא אם כן אתם משוכנעים שרשמתם תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים שונים במקום בטוח ושתוכלו להתנהל כרצונכם בלעדיהן.
 
השימוש במידע הנאסף
14.   השימוש במידע שנאסף אצלנו ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין ו/או כל רשות מוסמכת, וזאת למטרות המפורטות מטה:
  14.1.   כדי לבצע עבורכם את ההזמנות אותן ביקשתם.
  14.2.   כדי להציע לכם הצעות דומות או משלימות או מתווספות על השירותים בהם התעניינתם או שאותם רכשתם.
  14.3.   כדי להתאים את האתר לצרכיכם, לרבות בהצעת הצעות ייעודיות לכם, בניהול "עגלת הקניות" שלכם והזמנותיכם באתר וכדומה.
  14.4.   כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות וציפיות המשתמשים באתר, וכן כדי לבטל כל שירות ו/או תוכן קיים.
  14.5.   לשם משלוח מידע ופרסומות של מפרסמים שונים מטעם אורטל באמצעים שונים, דוגמת דואר אלקטרוני ומכשירי טלפון סלולארי (SMSלמשל) וכן הודעות הקשורות לתפקוד האתר והשלמת העסקאות שלכם באמצעותו. מידע ופרסומות כאלו ישלחו אליכם רק אם נתתם הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכלו לבטל את הסכמתכם ולחדול מקבלתם.  עם זאת, אם תבחרו שלא לקבלם, אתם עלולים שלא לקבל הודעות שיווקיות חשובות המותאמות לכם, ולכן האחריות לכך תהיה על כתפיכם בלבד.
  14.6.   ליצירת קשר אתכם במקרה הצורך.
  14.7.   לצורך כל ניתוח והפקת מידע, סטטיסטי או אישי עבור האתר וכן עבור מפרסמים וצדדים שלישיים אחרים. למרות האמור לעיל, המידע שיימסר לכל צד שלישי יהיה סטטיסטי בלבד ולא יזהה אתכם אישית
  14.8.   קורותהחיים שלכם, נסיונכם התעסוקתי וכל מידע רלוונטי אחר בנושא זה, ישמר רק לצרכי שימוש פנימי ולשם הצעת משרות רלוונטיות אליכם, באורטל.
  14.9.   לכל מטרה אחרת, המפורטת בהצהרת ומדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר או נדרשת לצורך איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר.
15.   לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.
 
דיוור ישיר אלקטרוני
16.   אורטל  מבקשת לשלוח אליכם מדי פעם בפעם בדואר אלקטרוני, בהודעות טקסט קצרות ("SMS"), במדיה חברתית ובכל מדיה מקוונת אחרת מידע בדבר שירותיה, ההצעות העומדות לרשותכם וכן מידע פרסומי אחר, שלה, של החברות הקשורות עימה ושל שותפיה העסקיים.
17.   מידע כזה כמובן ישוגר אליכם רק אם נתתם את הסכמתכם לכך או שניתן לשלחו אליכם בהתאם לחוק. כמובן שתוכלו לבטל את הסכמתכם לקבלת המסרים בכל עת באמצעות הודעת "הסר" למקור ממנו קיבלתם את ההודעה, או לתיבת הדוא"ל ortalservice@ortaltour.co.il  
 
מסירת המידע לצד שלישי
18.   אורטל תהיה רשאית לעשות כל שימוש שתמצא לנכון למטרות המפורטות מעלה בפרטיכם האישיים והמידע שנאסף אצלכם ביחס אליכם ולפעילותיכם. אולם, אורטל לא תעביר לצד שלישיים כלשהם (למעט אלו הנכללים בהגדרת " אורטל " לעיל) את פרטיכם האישיים המזהים אלא במקרים או נתונים כמפורט להלן:
  18.1.   לעובדי ונציגי האתר וכן לספקים המנויים בו (כגון חברות סליקת כרטיסי אשראי, סוכני נסיעות, חברות תעופה, בתי מלון וכדומה) לשם אספקת כל שירות אותו ביקשתם, השלמת ההזמנות שלכם באתר וביצוען בפועל.
  18.2.   לתשומת לבכם – סליקת כרטיסי האשראי האתר מבוצעת על ידי צדדים שלישיים במסגרת ההתקשרות עמנו. כל הפרטים הקשורים בסליקה זו נאספים על ידי אותם צדדים שלישיים, העושים בהם שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם ולא שלנו. ל אורטל אין כל יכולת לשלוט בהתנהלותם.
  18.3.   מידע סטטיסטי או התנהגותי אחר שאינו מזהה אישית שיסייע למפרסמים להתאים את הפרסומות וההצעות המוצגות בפניכם, אליכם.
  18.4.   אם תפרו את תנאי השימוש באתר או תפרו כל מסמך משפטי מחייב אחר באתר, או אם תבצעו באמצעות או בקשר עם האתר פעולות כלשהן הנחזות כמנוגדות לדין, הפוגעות בצדדים שלישיים, המפרות חוזה או שיש בהן כדי לסכן או להזיק לאתר, לרבות כל נסיון לבצען. במקרים אלה, יהיה האתר רשאי למסור את המידע לפי הנדרש;
  18.5.   אם יתקבל בידי האתר צו שיפוטי או הוראה אחרת של רשות מוסמכת המורה לאתר למסור את פרטיכם או המידע אודותיכם, ובמידה המפורטת באותו צו;
  18.6.   כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, ביניכם לבין אורטל או מי ממנה;
  18.7.   מקום בו אורטל תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופכם, לרכושכם, לשמכם הטוב, לאלו שלה או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
  18.8.   בין חברות הקשורות ל אורטל או ככל שהאתר ו/או עסקיו ימכרו ו/או יועברו לאחרים, ובלבד שאף הם יהיו כפופים למדיניות זו.
19.   אם האתר ו/או אורטל יתמזגו עם גוף אחר או ימזגו פעילות (כולה או חלקה) עם צד שלישי – אורטל תהיה זכאית להעביר לגוף הממוזג העתק מן המידע שנאגר אודותיכם, ובלבד שאותו גוף ייטול על עצמו את הוראות והתחייבויות הצהרת מדיניות פרטיות זו ויכבד אותה.
 
אבטחת מידע
20.   אורטל מפעילה ומיישמת מערכות ונהלים עדכניים ומתעדכנים לאבטחת המידע המצוי אצלה. אמנם, אמצעים אלו מצמצמים משמעותית את הסיכון לחדירה בלתי-מורשית למאגר המידע שלה, אלא שהם כמובן אינם מסוגלים להעניק בטחון מושלם בפני פריצת המאגרים ודליפת מידע.
21.   אורטל אינה מתחייבת ששרתיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.
22.   ככל שבוצעה פריצה כאמור ויש חשש שכמות מידע רבה נחשפה (להבדיל מאירועים קטני היקף), אורטל תפעל להביא עובדה זו לידיעתכם כמיטב יכולתה.
 
 פרסומות של צדדים שלישיים
23.   בפרסומות שונות באתר יתכן שתופעלנה ‘קוקיות׳ של חברות מסחריות אחרות שאינן אורטל. השימוש שחברות אלה עושות ב׳קוקיות׳ ובמנגנונים דומים כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של אורטל. לחברות הללו אין גישה ל׳קוקיות׳ של אורטל ול אורטל אין גישה ל׳קוקיות׳ שלהן. 
 
זכות לעיין במידע והסרה מקבלת הדיוורים
24.   המידע ישמר במאגר המידע הרשום של אורטל. אורטל מחזיקה במאגר מידע רשום אצל רשם מאגרי המידע, והוא: אורטל תיירות ונופש בע"מ לקוחות לדיוור,

 1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי באי-כוחו כמפורט בחוק במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. מי שעיין במידע הרלוונטי לו עצמו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. תהליך זה מוגדר בחוק והפניה אלינו תבוצע באמצעות הדוא"ל ortalservice@ortaltour.co.il או בדואר רגיל לאורטל מרחוב התעשייה 8 ירושלים
 2. בהתאם, ככל שתבקשו להסיר את פרטיכם מרשימת מקבלי הדיוורים (ואתם זכאים לעשות זאת על פי דין), גם לאחר שנרשמתם אליה, אורטל תפעל כמיטב יכולתה לבצע את בקשתכם במהירות סבירה, בנסיבות הקיימות.
  27.    

  שונות
  28.   בכל שאלה ובקשה תוכלו לפנות אלינו במייל שלהלןortalservice@ortaltour.co.il